Väikeettevõtted luubi all Euroopa Liidus

Eelmisel nädala lõpus kuulutas Euroopa Komisjon välja konsultatsiooni, et koguda informatsiooni ja arvamusi huvigruppidelt väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) keskkonna parandamiseks.

Konsultatsiooni tulemuste põhjal soovib Komisjon välja tulla meetmetega, mis aitavad ettevõtluskeskkonda paranda VKEdele Euroopa Liidus.

See on oluline küsimus Euroopa Liidus. VKEdel on jätkuvalt mitmeid murekohti Euroopa Liidu ettevõtluskeskkonnas, sh sisseseadmiskulud, bürokraatia, ligipääs investeeringutele. Nimekiri on pikk.

Samas moodustavad VKEd Euroopa Liidus üle 90% ettevõtete koguarvust. VKEdes töötab 2/3 EL erasektori töötajatest ja toodavad 60% SKPst!  

Üleeile (06.02) Brüsselis toimunud avalikul kuulamisel VKEde kohta kinnitas volinik Verheugen, et see on viimane samm VKE poliitika arendamisel, mis sai alguse 2005. aastal. Selle algatuse eesmärgiks on uurida välja kõik takistused VKEdele ja kõik võimalused, mis on olemas, et aidata VKEsid ning samuti uurida, kas on juba tehtud piisavalt.

 Euroopa Parlamendi saadik Othmar Karas, kes on VKE intergrupi juht Euroopa Parlamendis nentis, et VKE peab olema läbiv teema kõikides EL poliitikates. Seda toetasid ka Euroopa Liidu VKEde assotsiatsioonide esindajad. VKEd ei tohiks EL poliitikates kohelda kui erandit vaid kui reeglit kuna nad on EL majanduse alustalaks!

VKE assotsiatsioonide esindajad rõhutasid ka, et konsultatsioonide tulemusena peaks igal juhul tekkima õiguslikult siduva seadusakti eelnõu. Muidu on oht, et VKEde keskkonna parandamine jääbki ilusaks jutuks nagu seda on suuresti varasem Euroopa Liidu VKE harta.

Üheks huvitavaks paranduseks, mida on juba pakutud – kuna VKEdel on raskusi kvalifitseeritud töötajate leidmisega, on töötajate vahetusprogramm, mis sarnaneks üliõpilasvahetusprogrammiga ERASMUS.

 VKEde aitamise programmi raames avati eile (07.02) ametlikult ka Euroopa ettevõtluse tugivõrgustik, mille eesmärgiks on aidata kaasa suhete arendamisele ettevõtete vahel Euroopa Liidus piiriüleses kaubavahetuses ja investeerimises ning tehnoloogilise partnerluse vallas. Samuti nõustab tugivõrgustik väikeettevõtteid tehnilistes küsimustes nagu standardid ja intellektuaalomandi kaitse. Lisaks püütakse tagada informatsiooni kättesaadavus EL rahastamisallikate kohta. Võrgustiku kohta saavad kõik huvitatud isikud leida rohkem informatsiooni tugivõrgustiku internetilehel siit. 

Euroopa Komisjon on samuti loonud VKEdele mõeldud internetiportaali. Selle kaudu loodetakse anda edasi võimalikult palju informatsiooni VKEsid puudutavatest  ja toetavatest Euroopa Liidu poliitikatest ja algatustest. Portaali saab näha siin.  

Loodetavasti võetakse ülal toodud konsultatsioonist aktiivselt osa ka Eestis. Oma arvamuse saab esitada siin. Euroopa Parlamenti jõuavad võimalikud eelnõud pärast Komisjoni poolt avalikustamist juunis. Siis saab neid ka siin arutada ja parandada. Siseturu ja tarbijakaitse komisjonis, kus ka ise osalen, on oodata huvitavaid arutelusid!

%d bloggers like this: